תנאי שימוש באתר האינטרנט aravabooking.co.il

 ברוך הבא לאתר האינטרנט arava.360ivc.co.il /  www.aravabooking.co.il (להלן -"האתר") אשר מופעל ובבעלותה של חברת מערכת הארוח והלינה הישראלית בע"מ, ח.פ. 515275071 (להלן: "החברה"). 

האתר הוקם על ידי החברה במטרה להנגיש מידע ותכנים הנוגעים לעולם התיירות בישראל וכן לשמש זירת פרסום בעבור בעלי עסקים, נותני שירותים וגורמים אחרים.

החברה מאשרת לך גישה, עיון ושימוש באתר, בשירותי האתר, במידע ובתכניו בכפוף להסכמתך ואישורך לתנאים המפורטים להלן בתנאי שימוש אלו (להלן – "תנאי השימוש"). אתה מתבקש לקרוא היטב את תנאי השימוש שלהלן ולפעול על פיהם. האמור בתנאי שימוש אלו חל על כל שימוש שייעשה באתר וכל גישה או כניסה לאתר, על כל דפיו, שירותיו, המידע בו, תכניו והאפשרויות שבו, והוא מחייב את כל מי שבוחר לעשות שימוש כלשהו באתר (ו/או בדפיו ו/או בשירותיו ו/או במידע ובתכנים המופיעים בו) ו/או לגשת לאתר ו/או להיכנס לאתר.
באם אינך מסכים לתנאי השימוש, אינך רשאי לעיין ו/או להיכנס ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר, בכל אחד מדפיו, שירותיו, המידע בו, ותכניו, לכל מטרה שהיא.
תשומת ליבך כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, להוסיף, לשנות או לגרוע מתנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. השימוש ו/או הביקור ו/או העיון ו/או הצפייה ו/או הכניסה ו/או ההתחברות לאתר לשירותיו, למידע בו ולתכניו, לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, מהווים את הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים והתחייבותך לפעול על פיהם.
תנאי השימוש המפורטים מטה מיועדים לנשים וגברים כאחד וניסוח בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ואין לייחס לניסוח בלשון זכר משמעות אחרת. הכותרות הינן לצורך הנוחות בלבד ואין לייחס להם משמעות אחרת.
במידה וברצונכם לשאול שאלה בנוגע לאמור בתנאי שימוש אלו או בקשר לשירותים הניתנים על ידי האתר והחברה או בכל עניין אחר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות העמוד "צור קשר".
תנאי השימוש וחובות הגולש באתר

בעצם כניסתך ו/או עיונך ו/או גלישתך ו/או שימושך באתר, בשירותיו ובתכניו, הנך מסכים ומקבל את כל התנאים וההוראות האמורים להלן בתנאי השימוש.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי כלשהו, אלא שימוש אישי בלבד. ככל וברצונך לעשות שימוש מסחרי באתר, בשירותיו, בתכניו או במידע בו, אנא פנה אל החברה באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בהמשך תנאי שימוש אלו או באמצעות טופס "צור קשר" באתר.
אתה מסכים בזאת שלא לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או המידע בו ו/או את שירותיו, לצורך שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או שיווקי ו/או מסחרי לצד שלישי כלשהו (ולרבות, מבלי לגרוע, לגולשי האתר, לחברי מועדון החברה ולמפרסמים באתר).
אין לעשות באתר, בתכניו, בשירותיו ו/או במידע המופיע בו, כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
אתה מסכים לא להעביר, לא למסור, לא לאפשר גישה או שימוש, לא לתרגם, לא לעבד, לא להעתיק, לא לפרסם, לא לצלם, לא לשדר, לא להעמיד לרשות הציבור ולא לבצע בפומבי, תוכן כלשהו מתכני האתר ו/או שירות כלשהו משירותי האתר ו/או מידע כלשהו מהמידע המצוי והמפורסם באתר, בכל אמצעי שהוא ובכל מדיה כלשהי.
יובהר בזאת כי מגוון תכני האתר והמידע בו ו/או שירותי האתר ו/או האפשרויות השונות המוצעות באתר, כפופים לשיקול דעתה של החברה. לפיכך, ידוע לך ואתה מסכים לכך כי החברה שומרת לעצמה את הזכות ורשאית בזאת לעדכן, להוסיף, לשנות, למחוק או לגרוע את תכני האתר (כולם או חלק מהם) ו/או את השירותים המוצעים באתר (כולם או חלקם) ו/או כל מידע המופיע באתר (כולם או חלק ממנו), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ללא מתן הודעה ו/או נימוק, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
בנוסף לסעדים המגיעים לחברה על פי כל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או לחסום ו/או להשעות ו/או להפסיק כניסה ו/או גישה ו/או שימוש של גולש מסוים לאתר ו/או לתכניו ו/או לשירותיו (כולם או חלקם) ו/או למידע המופיע בו, באם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה אותו גולש לא מילא אחר מלוא תנאי שימוש אלו ובכל מקרה שהשימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע המופיע בו ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במקרה בו נמנעה ו/או הושעתה ו/או נחסמה ו/או הופסקה גישתך ו/או כניסתך ו/או שימושך, במקרים האמורים בסעיף זה, הרי שאתה מסכים כי לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי מכל סוג ומין שהוא, כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
החברה לא תהייה אחראית בקשר להתאמתו של תוכן מסוים המפורסם באתר ו/או שירות מסוים המפורסם באתר ו/או מידע מסוים המפורסם באתר, לצרכיך או למטרותיך ולא תהייה לך בעניין זה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה.
השימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו, תעשה על ידך אך ורק באמצעות דפדפן אינטרנט סטנדרטי ובשימוש אנושי וסביר. אתה מסכים לא להפעיל ו/או לא להשתמש במערכת אוטומטית כלשהי (לרבות, מבלי למנוע, כל יישום, רובוט, מערכת סריקה, קורא מרחוק או כל טכנולוגיה ו/או רכיב אחר), שניגשת לאתר ו/או לשירותיו ו/או לתכניו ו/או למידע בו, שלא באמצעות שימוש אנושי סביר בדפדפן אינטרנט סטנדרטי.
חל איסור חמור לחדור לאתר (ולרבות, לתכניו, לשירותיו, למידע המופיע בו) ו/או לשרת האתר ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב באתר שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, אתה מסכים שלא לעקוף ו/או להשבית ו/או להפריע באמצעות דרך טכנולוגית ו/או אחרת, לאבטחה של שירותי האתר, תכני האתר, האתר ו/או המידע בו. כמו-כן יודגש שאתה מסכים שלא לעקוף ו/או להפריע ו/או לחדור לשירותי האתר ו/או לתכני האתר והמידע בו ו/או לאתר ו/או לחלקים באתר, שנמנעה ו/או הוגבלה הרשאתך ו/או אפשרותך לשימוש, לגישה, לכניסה, לצפייה ו/או לעיון בהם.

אתה מסכים לא לאסוף נתונים אישיים ו/או פרטים כלשהם של גולשים אחרים ו/או מפרסמים באתר.
אתה מסכים שלא לבצע מעשה או מחדל, הפוגע או העלול לפגוע בחברה או בצד שלישי כלשהו אחר, לרבות בגולש אחר העושה שימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו ו/או במידע בו.
אתה מסכים לא להשתמש באתר, בשירותי האתר, בתכני האתר ובמידע בו בכדי לבצע או כדי לנסות לבצע כל מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל, לרבות כל מעשה ו/או מחדל הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצוע מעשה כאמור.
אתה מסכים שלא להציק, להטריד או לפגוע בגולשים אחרים העושים שימוש באתר ו/או במפרסמים המפרסמים באתר. נוסף על כן, אתה מסכים שלא להעביר או לשלוח לגולש כלשהו ו/או למפרסם כלשהו ו/או לחברה, כל הודעה או מייל שהוא שקרי, מעליב, פוגע, משמיץ, מאיים, מזיק, גס, מטריד, בעל אופי מיני, גזעני, בעל אופי פורנוגרפי ו/או בלתי חוקי באופן כלשהו.
מפרסמים באתר

האתר מאפשר לבעלי עסקים שונים, נותני שירותים שונים וגורמים נוספים, בין תמורת תשלום ובין שלאו, להציב פרסומות שונות, שוברי הנחה, מבצעים, קופונים ומיני-סייטים (דף בית עסק) ותכנים נוספים ברחבי האתר (להלן: "המפרסמים").
מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע למפרסמים לרבות דיוק פרטיהם, הכשרתם, כיסויים ביטוחים שלהם, שירותיהם, מוצריהם ופעילותם, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים בלבד ועל אחריותם. אין החברה מחווה עליהם דעה או המלצה כלשהי ואין החברה יכולה לערב על תוכנם, אמינותם, דיוקם, שלמותם ומהימנותם והחברה לא תשא בכל אחריות בגין פרסומים אלו ו/או בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים וכן החברה לא תהייה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים לבין מפרסם כלשהו.
על כן, מומלץ לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום כלשהו באתר. שכן כאמור החברה אינה יכולה ואינה מתיימרת להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם או איכותם והן באשר לתוכנם.
מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר אין משמעו כי החברה ו/או מי מטעמה מעודדים או ממליצים על המפרסם או על השירות או על הטובין הניתן באמצעותו. על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבעלי המקצוע, העסקים, נותני השירותים והמפרסמים האחרים באתר. המלצה זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע למידע מקצועי כלשהו.
אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה ו/או חוות דעת, אם וככול יפורסמו באתר (ו/או בתכניו, במידע בו ו/או בשירותיו), כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש.
החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או למי מטעמך מהשימוש במידע ו/או בתכנים ו/או בשירותים באתר, או מהסתמכות עליהם או כתוצאה מהתקשרות (או ניהול מו"מ להתקשרות) כלשהי עם צד שלישי בשל פרסומים, סקירות, המלצות , טיפים, קישורים, חוות דעת או המלצות המופיעים באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו – כלפיך וכלפי כל צד שלישי כלשהו.
זכויות קניין רוחני

28.   כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני באתר, בתכני האתר ובמידע בו, בשירותי האתר ובכל תוכן הכלול בהם (ולרבות, מבלי לגרוע, בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו) (להלן: "נכסי קניין רוחני"), הינם הינן וימשיכו להיות בבעלות מלאה של החברה ו/או בבעלות צד שלישי שהרשה לחברה להשתמש בו.  השם המסחרי של האתר "360IVC" הינו סימן מסחר רשום בבעלותה של החברה (להלן: "סימן החברה").

29.   אין לעשות כל שימוש כלשהו בנכסי קניין רוחני ובסימן החברה, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב ומראש מאת החברה. אין להעתיק, להוריד, לשכפל, לצלם, לתרגם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה (ו/או מתכניו, שירותיו והמידע בו) לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתה הכתובה מראש של החברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם וככל שתינתן).

30.   אתה מאשר כי לא תעשה כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל, בניגוד לדיני קניין רוחני ו/או בלתי חוקי ו/או שעלול לפגוע או להפר את זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של צד שלישי אחר.

היעדר אחריות

הגלישה והשימוש באתר, בתכני האתר, במידע הכלול בו, בשירותיו ובכל רכיביו, הנה באחריות המשתמש בלבד. על המשתמשים לעשות באתר שימוש סביר וזהיר בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה ו/או חוות דעת כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש.
האתר, שירותיו, תכניו והמידע בו מוצעים וניתנים למשתמשים כמות שהם (As Is). המשתמש מודע ומסכים לכך כי החברה לא יכולה להתחייב כי לא יפלו בתכני האתר, במידע בו, בשירותיו ובאתר – אי דיוקים כלשהן, טעויות (בין טכניות ובין טעויות בתוכן ובמידע עצמו), שיבושים, השמטות או כי תוכן, מוצר, מידע ושירות כלשהו המפורסמים באתר יתאימו לצרכיו או למטרותיו של משתמש כלשהו. משכך, המשתמש מודע ומסכים לכך כי שימושו ו/או עיונו ו/או צפייתו באתר, בתכני האתר, בשירותי האתר ובמידע באתר (ולרבות, הפרסומים המופיעים באתר, במידע בו ובתכניו), נעשים על אחריותו הבלעדית של המשתמש וכי כל הסתמכות של המשתמש על תוכן, מידע, מוצרים, שירותים, פרסומים, דעות, המלצות, חוות דעת, טיפים, סקירות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר, בתכניו, במידע בו ובשירותיו, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדית של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. החברה לא תהא אחראית ולא תישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, עקיף או ישיר, כספי או אחר, אשר ייתכן וייגרם למשתמש כלשהו ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש המשתמש ו/או הסתמכותו ו/או צפייתו ו/או עיונו באתר, בתכני האתר, בשירותי האתר, בפרסומים בו  ובמידע כלשהו בו – כולם או חלקם.
החברה לא תישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים, מוצרים, תכנים או מידע שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר, המידע בו, או על שירותים שהוא מספק.
החברה אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל תוכן ו/או מידע המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, בכל עת, החברה רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר, בין באופן זמני ובין לצמיתות, ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, לרבות אך לא רק נזק גוף, נזק רכוש, אובדן, גניבה, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצא באלו, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בקשר עם מוצרים ו/או שירותים אשר נרכשו כתוצאה מפרסומים באתר, בתכני האתר ו/או במידע הכלול בו. האחריות היחידה והבלעדית לכל נזק ו/או הפסד שכזה חלה על בתי העסק, נותני השירותים והמפרסמים המספקים ו/או המוכרים את המוצרים ו/או השירותים למשתמשים.
המשתמש מודע ומסכים לכך כי החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לתוכנן של מודעות פרסומת ו/או הצעות מסחריות ו/או הצעות שיווקיות ו/או פרסומים כלשהם המתפרסמים ו/או אשר יתפרסמו באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו ע"י צדדים שלישיים. פרסומן של מודעות פרסומת ו/או הצעות מסחריות ו/או הצעות שיווקיות ו/או פרסומים כלשהם אחרים, בשום מקרה, לא יהוו המלצה, מתן חסות, עידוד, הבעת דעה, ייעוץ, חוות דעת, סקירה או הכוונה מצידה של החברה להשתמש ו/או לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המפורסמים בפרסומות ו/או בהצעות המסחריות ו/או בהצעות השיווקיות ו/או בפרסומים האחרים כאמור.
החברה לא תהא אחראית להתקשרות כלשהי שתיווצר בין גולש או משתמש כלשהו באתר לבין צד שלישי כלשהו אחר כחלק או לאור השימוש, העיון והצפייה באתר, בתכניו, בפרסומים בו, במידע בו ובשירותיו ולא תהיה אחראית לכל דבר אשר מוצע ע"י צד שלישי כאמור (ולרבות, מבלי לגרוע,מידע, טיב, איכות או זמינות המוצרים או השירותים הניתנים או המוצעים על ידי צד שלישי אחר כאמור).
החברה אינה מתחייבת כי האתר, תכניו, המידע בו ושירותיו – לא יופרעו, יינתנו כסדרם, בבטחה, בלא הפסקות או הפרעות וכי הם חסינים מפני פריצה או גישה בלתי מורשית כלשהי. לפיכך, החברה לא תהא אחראית לאי נוחות, עוגמת נפש או לכל נזק, ישיר או עקיף או אחר, עקב התרחשות אחד מהמקרים המנויים בסעיף זה.
נוהל הודעה והסרה

תכנים וחומרים שמתקבלים מבעלי בתי עסק, נותני שירותים וגורמים שונים אחרים מועלים לאתר בהתאם להצהרת בעלי העסקים, נותני השירותים והגורמים כאמור כי המידע הנו נכון והתכנים והחומרים אינם מפרים כל זכות של צד שלישי ובפרט כי התכנים והחומרים אינם מפרים זכויות יוצרים ו/או פרטיות של מצולמים. אין באפשרות החברה לוודא, והיא איננה מוודאת בפועל, את נכונות הצהרה זו.

מובהר, כי כפלטפורמה לפרסום בעלי עסקים, נותני שירותים וגורמים אחרים, החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן.
במידה והנך סבור כי תוכן שהתפרסם באתר פוגע או מפר זכות שלך, תוכל ליצור קשר עם החברה באמצעות העמוד "צור קשר", ולפרט את מהות הפגיעה. בפנייתך, אנא צרף קישור לעמוד הרלוונטי, וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך. ללא הפרטים האמורים, לא נוכל לבדוק את פנייתך. האתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ויפעל בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ"י כל דין.
הגנת הפרטיות ושימוש במידע

החברה מכבדת את פרטיותם של הגולשים באתר ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. להלן, תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות של האתר, תוך פירוט המידע הנאסף על ידי החברה אודות הגולשים וכיצד החברה משתמשת בו ושומרת אותו ואילו אפשרויות יש לגולשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.

בזמן הגלישה והשימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו, ייתכן ויצטבר במאגרי המידע של החברה מידע על הרגלי הגלישה שלך, אשר יכלול, בין היתר: את התכנים והשירותים בהם התעניינת, הדפים באתר בהם צפית, הפרסומות שקראת וצפית בהן, כתובת האינטרנט (כתובת IP) ממנה ניגשת לאתר, המיקום הגיאוגרפי ממנו נגשת לאתר, כמה זמן שהית באתר ובכל אחד מדפיו, ואילו פעולות ביצעת בו. מידע זה יישמר במאגרי המידע של החברה.
בנוסף, ייתכן ויצטברו פרטים אישיים שנמסרו על ידיך במאגרי המידע של החברה (לרבות כתובות אימייל, מספרי טלפון, כתובת, שמות ודרכי התקשרות נוספים עמך).

השימוש שיעשה בנתונים הנמסרים על ידיך, או נאספים מתוך הרגלי הגלישה שלך באתר, ייעשו אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות דיני מדינת ישראל.
חשוב לציין כי מידע זה הינו ברובו מידע סטטיסטי כללי שאינו מזהה אותך באופן אישי והוא נועד לשפר את רמת השירותים והתכנים המוצעים על ידי החברה וליצירת שירותים, פרסומים ותכנים חדשים בהתאם להתעניינות הגולשים.
במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסויים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ולא לעשות שימוש כלשהו באתר, בתכניו, בשירותיו, במידע בו ובכל רכיב אחר של האתר.
בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. במקרה הצורך, ייתכן ומידע סטטיסטי, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי, יועבר לשם ניתוח לצד שלישי, למען המשך פיתוחו ותפעולו השוטף של האתר ושל פעילות החברה.
נוסף על האמור, האתר עושה גם שימוש בקבצי COOKIES ("עוגיות") של צדדים שלישיים (בין היתר, Google, Facebook ואחרים)- וזאת על מנת ליידע את החברה אודות התנועה באתר, על :-מנת להקל עליכם את הגלישה באתר, על מנת לבצע אופטימיזציה של דפי אינטרנט המוצגים: באתר, על מנת לזהותכם כגולשי האתר לצרכי פרסום ו/או שיווק וכן על מנת להציג לכם ו/או להפנות אליכם מודעות, מידע ומסמכים (בין באתר ובין מחוץ לאתר ברחבי רשת האינטרנט) על סמך ביקוריכם הקודמים באתר.

לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת "עוגיות" או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך באמצעות "עוגיות", באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.

למעט כפי האמור דלעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף על פעילות הגולשים באתר, אשר מזהה אותם ספציפית, אלא במקרים הבאים: (א) ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של האתר, שירותיו ותכניו; (ב) במידה שמשתמש הפר את תנאי השימוש של האתר; (ג) במידה שמשתמש ביצע באתר ו/או באמצעותו דבר עבירה על חוקי מדינת ישראל ו/או הדחה לדבר עבירה על חוקי מדינת ישראל; (ד) באם תתקבל דרישה בצורת צו שיפוטי מרשויות החוקיות המוסמכות לכך להעביר מידע אודות משתמש אליהם או לצד שלישי מטעמם; (ה) במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין משתמש (ו/או מי מטעמו) לבין החברה ובאי כוחה ו/או בין משתמש (ו/או מי מטעמו) לבין מפרסם באתר; (ו) במקרה והחברה תסבור שיש צורך להעביר את המידע אודות משתמש בכדי למנוע נזק ברכוש או בנפש של המשתמש או של צד שלישי אחר.
החברה תהיה רשאית להעביר את המידע המצטבר באתר לכל גוף או חברה נוספת הנמצאת בשליטתה ו/או בשליטת בעלי מניותיה של החברה, בתנאי שהמידע יישמר ויטופל בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה שהחברה תחליט להתמזג עם גוף מסחרי נוסף תישמר לה הזכות להעביר את המידע במאגרי המידע של האתר להתקשרות החדשה בתנאי שתנאי הפרטיות המפורטים בתנאי שימוש אלו יישמרו ויהיו מקובלים על הגורמים עימם היא תתקשר.
החברה נוקטת באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלה ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת ואינה יכולה להבטיח או לערוב לכך כי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר ו/או החברה. לאור האמור, במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר ע"י החברה, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש כלשהו באתר, בתכניו, בשירותיו, במידע בו ובכל רכיב אחר של האתר.
במידה ואישרת זאת (בין אם ביקשת להצטרף למועדון לקוחות החברה ובין אם ביקשת להצטרף לרשימת הדיוור של החברה ("ניוזלטר")) – החברה תהייה רשאית לפנות אליך, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של החברה, מפרסמיה או שותפיה העסקיים וכן לדוור אליך כל מידע אחר בו סבורה החברה כי אתה תמצא בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.
קישורים (LINKS)

הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים, באתר, בתכניו, בשירותיו ו/או במידע בו, אינם מהווים ערובה לכך שהאתרים פעילים ולתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, אמינותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים יובילו לאתר פעיל ותקין והחברה רשאית לשנות ולהסיר קישורים אלו לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר עקיף או אחר, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, כתוצאה מהשימוש או מההסתמכות על התכנים, השירותים והמידע המופיע באתרים אלו ו/או בשל תנאי השימוש שלהם ו/או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם. כל כניסה ו/או שימוש לאתרים אחרים שאינם בבעלות החברה תהייה כפופה לתנאי השימוש השמורה לאתרים אלו ולמדיניות הפרטיות שלהם, שאין לחברה כל אחריות בגינם.
יצירת קשר

במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתנאי שימוש אלו או בכל נושא אחר, צוות החברה ישמח לעמוד לרשותכם.

תוכלו ליצור עימנו קשר הן באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד "צור קשר", הן בדואר אלקטרוני לכתובת arava@360ivc.co.il והן באופן טלפוני בשעות הפעילות (א'-ה' בין השעות 9:00-16:00 ) למספר טלפון: 03-5004255
כתובתנו למשלוח דואר הינו: IVC360, חברת מערכת הארוח והלינה הישראלית בע"מ, משק 85, חצבה .
שונות

החברה תהיה רשאית לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.
החברה תהיה רשאית להעביר את האתר (תכניו, המידע בו ושירותיו) לכל כתובת אחרת, לשנות את שמו או להפסיק את פעילותו בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תכניו, הפרסומים בו, שירותיו והמידע בו -המראה שלהם, היקפם, טיבם וזמינותם וכן תהא רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה –  והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.
מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש באתר, בתכניו, במידע בו, בפרסומים בו ושירותיו מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
כל עילה משפטית הנובעת מהפעילות ו/או השימוש באתר, בשירותי האתר, בתכניו, בפרסומים בו, ובמידע בו,  לרבות כל עילה משפטית הנוגעת לתוקפם ופרשנותם של תנאי שימוש אלה יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לאלו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי שימוש אלו יישארו בתוקפם.
רישומי מערכות המחשוב של החברה, בדבר הפעולות המתבצעות על ידך באתר ו/או בשירותיו ו/או בתכניו ו/או בכל רכיב באתר, ולרבות בדבר כך כי אשרת את תנאי שימוש אלו, יהוו ראיה לנכונות הפעולות וכן ראייה בדבר אישורך לתנאי שימוש אלו – וזאת, אלא אם הוכח אחרת על ידך.